Privacy verklaring

Bij het verlenen van mijn diensten in de praktijk Yvonne, praktijk voor Heelwording, verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Contactgegevens: De persoonsgegevens worden verwerkt door mevrouw Y.M. Victoor-Stapels, eigenaar van Yvonne, praktijk voor Heelwording, Kamer van Koophandel nummer 30259499. Telefoon 0343 447478.

Verkrijgen van persoonsgegevens: Indien u gebruik maakt van mijn diensten verstrekt u mij uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via mijn website, via email of op andere wijze.

Persoonsgegevens: De volgende categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt: NAW-gegevens, contactgegevens, zoals emailadres en telefoonnummer.

Doeleinden: Deze gegevens worden verwerkt voor het onderhouden van contact, een goede en efficiënter dienstverlening, beheer van het cliëntenbestand, facturering.

Waarop is de verwerking gebaseerd: Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Verstrekking aan derden: Er worden geen gegevens aan derden verstrekt.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren: Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken. Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden, omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten zoals bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht. Het dossier zelf wordt 15 jaar bewaard conform de regelgeving zoals vermeld in de WGBO en is niet digitaal opgeslagen.

Hoe wij uw gegevens beveiligen: Het is belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen.

Uw rechten: U heeft het recht om ons een verzoek te doen om inzake van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens Indien daaruit onjuistheden blijken kun u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Ook kunt u ons verzoeken om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar: Mevrouw Y.M. Victoor-Stapels, Bacchus 4, 3962 LM Wijk bij Duurstede.

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten Mocht u er met mij niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de autoriteit Persoonsgegevens.